บริการงานเช่า (Rental)


 

 บริการสอบเทียบ (Calibration)

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ เลขที่ 17/121 งามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กทม.
ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
ให้บริการสอบเทียบด้านต่างๆ ดังนี้


อุณหภูมิ อุณหภูมิ/ความชื้น ก๊าซ ความเร็วลม
       
 
อัตราการไหล Oil tester
อัตราการไหลอากาศ  

 

บริการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
สำหรับการทำแผนผังอุณหภูมิ 
(Temperature Mapping)


Visitors: 136,606