บริการสอบเทียบ (Calibration)

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ เลขที่ 17/121 งามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กทม.
ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
ให้บริการสอบเทียบด้านต่างๆ ดังนี้


อุณหภูมิ อุณหภูมิ/ความชื้น ก๊าซ ความดัน
       
อัตราการไหล Oil tester
ความเร็วลม อัตราการไหลอากาศ
 
Visitors: 124,550