ความเร็วลม

  สอบเทียบความเร็วลม 
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  สถานะภาพ
 Hot wire anemometer, hot ball anemometer 0.5 ถึง 30 m/s In Lab
 vane probe 0.5 ถึง 30 m/s In Lab
 Cup Anemometer 0.5 ถึง 30 m/s In Lab
 Pitot Tube 0.5 ถึง 30 m/s In Lab

 โดยบริการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุโมงค์ลมที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด และวิเคราะห์ความเร็วลม โดยใช้หลักการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 24, EURAMET Calibration Guide No. 25 และ IEC61400-12-1Annex F ที่ถือเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับตามหลักสากล

เครื่องมือวัดความเร็วลมที่รับสอบเที่ยบ ได้แก่ Pitot Tube, Hot Wire (Thermal Anemometers), Vane Probe และ Cup Anemometer  โดยบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เครื่องมือวัดความเร็วลมที่นำไปใช้งานมีผลการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการวัดความเร็วลมเพื่อนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบความปลอดภัย และงานวิจัย


นอกจากบริการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมแล้ว บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น ยังมีบริการสอบเทียบด้านอื่นๆ อีกเช่น อุณหภูมิ (Digital Thermometer,IR/Thermal) , อุณหภูมิ/ความชื้น, ก๊าซ (Analyzer/Gas detector), อัตราการไหลของน้ำ, Oil tester, อัตราการไหลของอากาศ

   
 
   


Visitors: 136,602