ความเร็วลม

  สอบเทียบความเร็วลม 
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
 Hot wire anemometer,hot ball anemometer 0.5 ถึง 30 m/s Not Accredit In Lab
 vane probe 0.5 ถึง 30 m/s Not Accredit In Lab
 Cup Anemometer 0.5 ถึง 30 m/s Not Accredit In Lab
 Pitot Tube 0.5 ถึง 30 m/s Not Accredit In Lab

 

Visitors: 129,961