Temperature Mapping

บริการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping)ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมสภาวะสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา เพื่อควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น พื้นที่จัดเก็บจะต้องมีการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อพื้นที่ การทำแผนผังอุณหภูมิ (temperature mapping) เป็นการทดสอบ ประเมินสภาพแวดล้อมก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าไปเก็บในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก หากไม่มีการจัดทำแผนผังอุณหภูมิประเมินสภาพแวดล้อมก่อนแล้วนั้น อาจทำให้มีความเสี่ยงในการเก็บรักษา สินค้าเกิดความเสียหายขึ้นได้

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์ คือ
• อุณหภูมิ
• ความชื้นสัมพัทธ์
• แสงและการแผ่รังสี

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทั่วไปการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทำงาน ที่ไม่ยุ่งยากนั้น เราจะทำการตรวจสอบโดยการดูที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในแต่ละจุด แต่ละพื้นที่เป็นหลัก สามารถทำได้โดยการใช้แผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping) เข้ามาช่วยตรวจสอบ การทำแผนผังอุณหภูมิสามารถทำได้ ดังนี้
– กำหนดตำแหน่งพื้นที่ จุดตรวจวัด จำนวนกี่จุด จุดใดบ้าง ที่ต้องการเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
– ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดที่ต้องการตรวจวัด (เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ต้องผ่านการสอบเทียบ) กำหนดความถี่ ระยะเวลาในการตรวจสอบ (ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละหน่วยงาน)
– ตรวจสอบแต่ละจุด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลว่าผลิตภัณฑ์ที่เก็บในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ จะเกิดอันตรายหรือความไม่เสถียรในการเก็บรักษาหรือไม่
– ติดตามจุดที่ต้องควบคุมโดย การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

 1. Datalogger เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ : เก็บและบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง


คลิกดู ผลิตภัณฑ์ Datalogger


2. Wireless Temperature & Humidity Monitoring System เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ชนิดต่อเนื่องแบบไร้สาย
: บันทึกอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดผ่านคอมพิวเตอร์ และแจ้งเตือนทางอีเมล SMS หากข้อมูลอุณหภูมิความชื้นมีความผิดปกติ


คลิกดู ผลิตภัณฑ์ Wireless Temperature & Humidity Monitoring System

 
 

วัตถุประสงค์ของการทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping)
คือการหาจุด hotspot เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสินค้าที่เก็บรักษาหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะในบรรยากาศ 
ตัวอย่าง พื้นที่คลังสินค้าและยานพาหนะขนส่งอาจพบความผันผวนของอุณหภูมิที่จุดต่างๆ ในพื้นที่ได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• หน้าต่าง (การแผ่รังสีความร้อน)
• การเปิดประตู
• อุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่ช่องระบายอากาศของระบบทำความเย็น
• ปริมาณโหลดของสถานที่จัดเก็บ
• อิทธิพลของสภาพอากาศ (ฤดูร้อน/ฤดูฝน/ฤดูหนาว)
 
ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น มีบริการการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping) ด้วยเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการมีความมั่นใจในข้อมูลการวัดและบริการของเรา สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม : คุณสุนารี  โทร. 02 779 8888 ต่อ 442  หรือ 092 282 9995

 

Visitors: 136,606