ความเร็วลม

  สอบเทียบความเร็วลม 
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
  Hot wire anemometer, vane probe, hot ball anemometer 2.5, 5, 10 m/s Not Accredit In Lab

Visitors: 124,547