อุณหภูมิ

  สอบเทียบอุณหภูมิ 
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
  Thermometer
  Digital Thermometer with TC probe type K, J, T -20°C ถึง 550°C In Lab
>45°C ถึง 550°C Onsite
-20°C ถึง 45°C Not Accredit Onsite
  Infrared thermometer
  -20...+30°C Not Accredit In Lab
30°C ถึง 500°C In Lab
500… 900°C Not Accredit In Lab
  Thermal imaging camera
  -20...+30°C Not Accredit In Lab
30°C ถึง 500°C In Lab
500… 900°C Not Accredit In Lab
  Refrigerator, Incubator, Oven(Enclosure)
 ≤ 1m3 = 9 Position 9 Position -20...+200°C Onsite
 > 1m3 = >9 Position 9 Position -80…-21°C Onsite
  13 Position -20...+200°C Onsite
13 Position -80…-21°C Onsite
 
Visitors: 119,698