การเลือกจุดสอบเทียบ


เลือกจุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างไรให้ตรงกับการใช้งานก่อนที่เราจะเลือกจุดสอบเทียบเครื่องมือวัดว่าจะต้องสอบเทียบจุดไหนบ้าง สิ่งแรกที่เราควรพิจารณาก่อน คือ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องมือวัดว่าเครื่องมือที่เราจะสอบเทียบนั้นๆ เราต้องการสอบเทียบเพื่อนำมาใช้งานอะไร เช่น

• เพื่อใช้งานในการตรวจสอบกระบวนการวัด ณ จุดๆ หนึ่งในการใช้งาน เช่น การตรวจสอบกระบวนการอบสินค้า ที่ อุณหภูมิ 80°C เครื่องมือวัดสำหรับการใช้งานประเภทนี้ สามารถกำหนดจุดสอบเทียบที่จุดใช้งาน 1 จุดสอบเทียบได้ จุดสอบเทียบคือ 80°C
• เพื่อใช้งานสำหรับการวัดในกระบวนการ เช่น การวัดกระบวนการอบสินค้า ที่อุณหภูมิ 50 -100°C เครื่องมือวัดสำหรับการใช้งานประเภทนี้ ต้องกำหนดจุดสอบเทียบให้ครอบคลุมช่วงของการวัดอย่างน้อย 3-5 จุดสอบเทียบ โดยมีช่วงระยะห่างของจุดสอบเทียบเท่าๆ กัน และแต่ละจุดสอบเทียบไม่ควรห่างกันเกิน10 เท่า

  > กรณีเลือก 3 จุดสอบเทียบ คือ 45 , 75 , 105°C
  > กรณีเลือก 5 จุดสอบเทียบ คือ 45 , 60 , 75 , 90 ,105°C

ซึ่งการแบ่งจุดสอบเทียบถี่มากก็จะมีค่าใช้จ่ายมากตามมาด้วย แต่ก็จะมีเครื่องมือวัดบางประเภทที่จุดสอบเทียบจะถูกกำหนดด้วยวิธีของการสอบเทียบที่ใช้อ้างอิง เช่น การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน อ้างอิง วิธีการสอบเทียบมาตรฐาน DKD-R 6-1 อย่างน้อยจุดสอบเทียบต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานวิธีกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การสอบเทียบและการใช้งานของเครื่องมือวัดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะส่งเครื่องมือวัดสอบเทียบเราควรกำหนดจุดสอบเทียบให้ทางหน่วยงานที่เราส่งสอบเทียบก่อน หรือหากไม่แน่ใจว่ากำหนดจุดสอบเทียบเหมาะสมหรือไม่ อาจสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานสอบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการกำหนดจุดสอบเทียบ

 

Visitors: 129,961