ก๊าซ

 สอบเทียบก๊าซ
 ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
 Gas Analyzer
 Oxygen in nitrogen 2.5, 10, 18, 21 cmol/mol In Lab
 Carbon monoxide in nitrogen 80, 300, 1000 μmol/mol In Lab
 Nitrogen dioxide in nitrogen 30, 80, 200 μmol/mol In Lab
 Nitric oxide in nitrogen 30, 150, 320 μmol/mol In Lab
 Sulfur dioxide in nitrogen 50, 100, 600 μmol/mol In Lab
 Gas detector
 Oxygen (O2)  18% In Lab / Onsite
 Oxygen (O2)  21% In Lab / Onsite
 Carbon monoxide (CO)  80 ppm In Lab / Onsite
 LPG(Iso-butane)  0.75%, 50%LEL In Lab / Onsite
 Methane (CH4)  2.2%, 50%LEL In Lab / Onsite
 Ammonia (NH3)  50 ppm In Lab / Onsite
 Pentane (C5H12)  25%LEL In Lab / Onsite
 Gases mixture in nitrogen 
 Oxygen 18 cmol/mol In Lab / Onsite
 Carbon Monoxide 100 μmol/mol In Lab / Onsite
 Methane 2.2 Cmol/mol In Lab / Onsite
50% LEL In Lab / Onsite
 Hydrogen sulfide 25  25 µmol/mol  ✓  In Lab / Onsite
Visitors: 136,599