อุณหภูมิ / ความชื้น

  สอบเทียบอุณหภูมิ/ความชื้น
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
  Thermo-hygrometer Temperature
  Temperature 0 °C to 60 °C In Lab
  Humidity @ 25 °C 10 % to 30 % In Lab
> 30 % to 50 % In Lab
> 50 % to 70 % In Lab
> 70 % to 90 % In Lab

Visitors: 135,159