Temp Mapping

 
ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น โดยการทำ Temperature Mapping?


การทำแผนผังอุณหภูมิ หรือ Temperature Mapping นั้นมักจะจัดทำในพื้นที่คลังสินค้า ห้องเย็น หรือรถขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาสารเคมี เวชภัณฑ์ยาหรือวัตถุดิบ Raw Material ซึ่งต้องมีเกณฑ์การยอมรับของช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา สินค้าหรือวัตถุดิบอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติหากไม่เก็บรักษาภายในสภาวะที่ต้องควบคุม ดังนั้น การทำแผนผังอุณหภูมิหรือ Temperature Mapping จึงเป็นการตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเก็บรักษาวัตถุดิบ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายในการเก็บรักษา และการขนส่งนั้นมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งาน ปริมาณในการเก็บสินค้า ทิศทางในการระบายอากาศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น

ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จะได้รับการพิจารณา ดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้จากการทำแผนผังอุณหภูมิหรือ Temperature Mapping เพื่อจะได้ทราบถึงสภาวะจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหลายๆ สาเหตุ

ารทำแผนผังอุณหภูมิ หรือ Temperature Mapping นั้น จุดประสงค์หลักเพื่อต้องการทราบอุณหภูมิและความชื้นโดยรวมของพื้นที่ใช้งาน การคำนวณจุดติดตั้ง Datalogger ในการตรวจสอบนั้น สามารถคำนวณได้จากขนาดของพื้นที่ใช้งาน กว้าง x ยาว x สูง โดยจะมีการกำหนดจุดติดตั้งตัวเครื่องมือและจำนวนเครื่องมือ Datalogger ที่ต้องใช้ในแต่ละพื้นที่อ้างอิงตามเกณฑ์ WHO Guideline ผลที่ได้จะทำให้ทราบถึงข้อมูลจุด Cool Spot & Hot Spot ของพื้นที่ เพื่ออ้างอิงพื้นที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับวัตถุดิบ, สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ในขณะจัดเก็บหรือขนส่ง
 
 
การทำแผนผังอุณหภูมิหรือ Temperature Mapping นั้นควรดำเนินการทดสอบแบบ Empty Load (หากสามารถดำเนินการได้) และแบบ Full Load เพื่อจะได้ทราบถึงขีดความสามารถของการเก็บรักษาวัตถุดิบ สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้
 

Empty Load

Full Load

นอกจากนี้หากพื้นที่จัดเก็บมีการปรับเปลี่ยนระบบทำความเย็น ทิศทางการระบายอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิ แนะนำให้มีการทำแผนผังอุณหภูมิหรือ Temperature Mapping ซ้ำ เพื่อให้ตรวจสอบระบบอีกครั้งว่าการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนระบบใดๆ แนะนำให้ตรวจสอบโดยการทำแผนผังอุณหภูมิหรือ Temperature Mapping เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 3-5 ปี

และนอกจากการเก็บข้อมูลในสภาวะการเก็บรักษาแล้ว อาจจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในสถานการณ์ Power Fail เพื่อทดสอบว่าหากระบบมีการขัดข้อง ไม่มีไฟสำรอง หรือระบบไม่ทำงาน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นไปในทิศทางใดบ้าง เพื่อจะได้มีแผนในการรับมือหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น

ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบ อุณหภูมิและความชื้นในคลังสินค้า ห้องเย็นและรถขนส่งสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงของอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอ้างอิงตาม WHO Guideline ของการเก็บรักษาวัตถุดิบ, สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเก็บรักษา เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่ง
 
Visitors: 114,959