ขั้นตอนการเช่า

1.แจ้งความต้องการ กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง โทรศัพท์ 02 779 8888 ต่อ 442
โทรศัพท์มือถือ คุณสุนารี โทร. 02 779 8888 ต่อ 442  หรือ 092 282 9995  หรือ E-mail:  ts-support@entech.co.th  

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของเครื่องมือและจัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า

3. ลูกค้าพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ พร้อมโอนเงินค่าประกันเครื่องมือผ่านบัญชีธนาคาร และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมายังบริษัทฯ

4. ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องที่บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่แจ้งข้อควรปฏิบัติให้กับลูกค้าทราบเบื้องต้น พร้อมกับมอบคู่มือการใช้งานเครื่องมือ ใบรับรองการสอบเทียบให้กับลูกค้า ลูกค้าลงนามในสัญญาเช่าเครื่องมือ พร้อมกับชำระค่าเช่าเครื่องมือ (หากยังไม่ได้ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร) และทางบริษัทฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

5. เมื่อครบกำหนดส่งคืนเครื่องมือ ลูกค้าเดินทางนำเครื่องมาคืนที่บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด พร้อมชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการส่งเครื่องมือเช่าล่าช้ากว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายในการเช่าตามจำนวนวัน

 

      

Visitors: 124,549